Auchan si Arena Platos te trimit la ski

Regulamentul campaniei promotionale

perioada 15 ianuarie 2018 – 22 februarie 2018

ARTICOLUL. 1 – ORGANIZATORUL

  1. Organizator al campaniei “Auchan si Arena Platos te trimit la ski” (denumita in continuare „Campania” sau “Concursul”) este TELEFERIC CINDREL SRL, cu sediul in cadrul Complexului de schi si agrement Arena Platos Paltinis FN, com. Poplaca, jud. Sibiu, avand codul unic de inregistrare 18708566, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J32/763/2006, cont bancar RO84 RZBR 0000 0600 1638 5576, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentata legal prin Dragomir Ioana Elena, avand functia de administrator (denumita in continuare "Organizator”).

  2. Campania este  realizata  in parteneriat cu societatea  AUCHAN ROMANIA S.A, punct de lucru Sibiu (denumita in prezentul regulament „Auchan” sau „Partener”) cu sediul in Str. Brasov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod unic de inregistrare 17233051, atribut fiscal RO. Auchan nu are calitatea de Organizator.

  3. Organizatorul TELEFERIC CINDREL SRL, poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii campaniei si a organizarii acesteia cu acordul si respectarea cerintelor Partenerului si a dispozitiilor legale in materie.

1.4 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, indeplinind conditiile prevazute in art. 4 din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Campanie (denumite in continuare „Participanti”).

1.5. Prin participarea la Campanie se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL. 2 – DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Perioada de desfasurare a Campaniei este 15 ianuarie 2018 – 22 februarie 2018 ( denumita in continuare “Perioada Campaniei”) .

2.2. Campania este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile Regulamentului, pe toata Perioada acesteia, in magazinul Auchan SIBIU din Selimber, sos Sibiului, nr 5, judetul Sibiu iar ulterior in incinta Complexului de schi si agrement Arena Platos Paltinis FN, com. Poplaca, jud. Sibiu.
ARTICOLUL. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, in format electronic, pe pagina de internet www.arenaplatos.ro.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul oricand pe durata de desfasurare a Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afisarea lor pe pagina de internet www.arenaplatos.ro, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de 24 (douazecisipatru) ore de la anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari.

ARTICOLUL. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta in Romania.

4.2. Participand la Campanie, Participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe care le furnizeaza cu ocazia participarii la Campanie precum si de corectitudinea acestor informatii. Participantii sunt de acord si inteleg ca toate informatiile/datele furnizate pentru desfasurarea Campaniei prin intermediul taloanelor de participare, sunt furnizate direct Organizatorului, prin operatorul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ANSPDCP nr. 30370.

ARTICOLUL. 5 – PREMIILE CAMPANIEI

5.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la articolul 7 de mai jos, urmatoarele 45 de premii:

• 18 ian 2018:  1 pachet de 5 zile la ski cu instructor + 5 x skipass-uri de o zi = 865 lei (TVA inclus) + 5 cosuri produse in valoare de 100 de lei/cos (TVA inclus).

• 1 februarie 2018:  3 x skipass weekend si 5 x skipass-uri de o zi = 735 lei (TVA inclus) + 5 cosuri produse in valoarede 100 de lei/cos (TVA inclus).

• 15 febr 2018:  5 x skipass-uri de o zi + 1 pachet promotionale Arena Platos (1 caciula + sticker) = 475 lei (TVA inclus) + 5 cosuri produse in valoarede 100 de lei/cos ( TVA inclus).

• 22 febr 2018:  5 x vouchere de 1 zi in summer funparkul de la Arena Platos = 425 lei (TVA inclus) + 5 cosuri produse in valoare de 100 de lei/cos ( TVA inclus).

5.2. Valoarea totala a premiilor este 4500 lei (TVA inclus).

5.3. Cei 45 de castigatori ai celor 45 de premii oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

ART. 6. Taxe si impozite

(1) Organizatorul va calcula, plati si declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere , in conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de alta natura, in legătura cu premiile revin in exclusivitate câştigătorului.

(2) In conformitate cu legislatia financiar - fiscala, fiecarui castigator al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care accepta premiul si caruia i se inmaneaza acest premiu i se va solicita in mod obligatoriu si numarul CNP-ului sau, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislatiei financiar -fiscale.

ARTICOLUL 7 – MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;

(2) Participantul trebuie sa efectueze cumparaturi din Hypermaketul Auchan Sibiu (din cadrul Shopping City Sibiu), in perioada de desfasurare a Campaniei si sa pastreze bonul fiscal mentionat pe talonul de participare, pentru validarea/intrarea in posesia premiului.

(3) Participantul trebuie sa completeze (toate campurile sunt obligatorii) talonul de participare inmanat de catre casierii Hypermarketului, dupa efectuarea platii cumparaturilor si sa il depuna in urna special amenajata, ce se gaseste la Biroul Relatii Clienti din cadrul Hypermarketului

(4) Din 18 ianuarie, la fiecare 2 saptamani, va avea loc o extragere din urna special amenajata, a cate:
• 18 ian 2018: 11 taloane
• 1 februarie 2018: 13 taloane
• 15 febr 2018: 11 taloane
• 22 febr 2018: 10 taloane
Aceste 46 de taloane reprezinta un total de 46 de castigatori. In ordinea extragerii, castigatorii vor primi premiile asa cum sunt enumerate la cap. 5.
(5) Organizatorul SC TELEFERIC CINDREL SRL este responsabil de intreaga desfasurare si implementare  a campaniei, de realizarea si printarea materialelor promotionale, de extrageri, de anuntarea castigatorilor, de oferirea premiilor, de comunicarea campaniei, precum si de toate celelalte actiuni care tin de buna desfasurare a campaniei.

(6) Comisia pentru desfasurarea extragerii va fi formata din: un reprezentant al Auchan, un reprezentant al SC Teleferic Cindrel SRL si un notar public.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice talon de participare care nu are toate campurile informationale completate. Orice mentiune efectuata pe talonul de participare, care nu respecta conditiile impuse de prezentul Regulament, legislatia in materie sau care sunt ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o incalcare a dreptului de autor si nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale; comentariile care nu au legatura cu subiectul campaniei si nu vor fi luate in considerare de catre Organizator, fiind astfel invalidate.

7.2. Intrarea in posesia premiilor

Fiecare extragere va fi transmisa live pe pagina de Facebook Arena Platos, urmand sa publice numele castigatorilor pe aceeasi pagina.

Ulterior extragerii, castigatorii vor fi contactati telefonic de catre reprezentantul SC. TELEFRIC CINDREL SRL, urmand a stabili detaliile privind intrarea in posesia premiilor.

ARTICOLUL 8 – LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari la Campanie, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Participarea ca si client al hypermarketului Auchan Sibiu, in afara perioadei Campaniei mentionata mai sus, sau referitoare la alte campanii;

2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului (lipsa bonului fiscal emis de Hypermarketul Auchan Sibiu);

3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia;

4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare intrarii in posesia premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;

5. Erori cauzate de completarea incorecta a talonului de catre Participant;

6. Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate, in mod rezonabil, exercita.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

ARTICOLUL. 9 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Confom prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a colecta si procesa datele personale ale castigatorului/castigatorilor respectand legislatia romana in vigoare, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Campania este organizata de Organizator SC. TELEFRIC CINDREL SRL, care proceseaza datele cu caracter personal in calitate de persoana imputernicita, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator in scopul desfasurarii Campaniei.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa.

ARTICOLUL. 10 – INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

Campania va putea fi intrerupta pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora/caz fortuit, asa cum sunt definite de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul prin mijloace media.

ARTICOLUL 11 – IMPOSIBILITATEA RIDICARII PREMIILOR

In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitatea de a intra in posesia premiului, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta. In cazul in care premiul nu este revendicat in termen de 30 zile de la data comunicarii oficiale a numelui castigatorului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua o noua extragere pentru stabilirea unui alt castigator.

ARTICOLUL 12 – LITIGII

Eventualele diferenduri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

ARTICOLUL. 13 – ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.